معرفی محصول بن زا-کروم 1000
🔹 عنصر کروم یکی از عناصر کم مصرف مورد نیاز دام، طیور و آبزیان است. نقش این عنصر در بهبود متابولیسم و جلوگیری از افت عملکرد گله در شرایط تنش به اثبات رسیده است.
🔸 مکمل بن زا-کروم (Bonza-Cr) یک محصول منحصر به فرد حاوی کروم در فرم کلاته جهت استفاده برای انواع دام، طیور، آبزیان و حیوانات خانگی است که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته سنتز و تولید شده است. این فناوری به نام مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در اداره ثبت اختراعات آمریکا و اروپا به ثبت رسیده است. مکمل های طراحی شده بر اساس این فناوریبه دلیل ساختار خاص خود از جذب بهتری نسبت به مکمل های معدنی و کلاته موجود برخوردارند. با مصرف مکمل کلاته بن زا-کروم در جیره غذایی، عملکرد و کیفیت محصولات فارم شما افزایش و اختلالات متابولیکی و تلفات حتی در شرایط تنش کاهش می یابد.
🔹 هر کیلوگرم مکمل بن زا-کروم محتوی 0/1% عنصر کروم در فرم کلاته است.