توجیه اقتصادی مکمل بن زا پلکس7

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زاپلکس7، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

الف) گاوهای شیری:
با توجه به نتایج آزمایشات دانشگاهی و فارمی با مصرف بن زا پلکس7 میزان شیر تولیدی روزانه از 650 گرم تا 4 کیلو افزایش یافته است. همچنین این مکمل، درصد چربی شیر را از 0.1% تا 0.4% افزایش داده است.
شایان ذکر است که با فرض تولید 35 کیلوگرم شیر توسط هر گاو شیری، صرفاً با افزایش حدود 200 تا 300 گرمی شیر تولیدی روزانه هر رأس گاو یا با افزایش حدود 0.1% چربی شیر روزانه، هزینه پرداختی بابت خرید 7 گرم مکمل بن زا پلکس7 در روز سر به سر و تأمین می گردد.
ب) گوساله های شیرخوار:
با مصرف مکمل بن زا پلکس7، زمان ازشیرگیری گوساله های شیرخوار 15-4 روز کاهش می یابد.
شایان ذکر است حداکثر با یک روز زودتر از شیرگرفتن گوساله، هزینه مصرف بن زا پلکس7 در دوره شیرخوارگی سربه سر شده و تأمین میگردد.
ج) گوساله پرواری:
با مصرف مکمل بن زاپلکس7، بسته به سن شروع مصرف این مکمل، وزن گوساله های پرواری از 15 تا 60 کیلوگرم در یک دوره پرورش افزایش می یابد.
شایان ذکر است صرفاً با افزایش حدود 2 تا 4 کیلوگرمی وزن گوساله زنده پرواری در یک دوره پرورش، هزینه پرداختی بابت خرید بن زا پلکس7 در یک دوره سربه سر شده و تأمین میگردد.