توجیه اقتصادی مکمل بن زا چیک

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زاچیک، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

با مصرف مکمل بن زا چیک وزن هر قطعه مرغ زنده در پایان دوره پرورش از 50 تا 250 گرم افزایش می یابد. همچنین مصرف این مکمل FCR را از 0.05 تا 0.3 بهبود می بخشد.
شایان ذکر است که با فرض دوره 50 روزه پرورش مرغ گوشتی، صرفاً با افزایش حدود 10 تا 15 گرم وزن مرغ زنده در زمان کشتار، هزینه پرداختی بابت خرید بن زا چیک در یک دوره سربه سر شده و تأمین میگردد.