توجیه اقتصادی مکمل بن زا چیک

آیا با وجود تمام مزایا و تأثیرات مثبت مکمل بن زاچیک، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

با مصرف مکمل بن زا چیک وزن هر قطعه پرنده زنده در پایان دوره پرورش از 5 تا 10 درصد افزایش می یابد.
شایان ذکر است که صرفاً با افزایش حدود 1 تا 2 درصدی وزن پرنده زنده در زمان کشتار، هزینه پرداختی بابت خرید بن زا چیک در یک دوره سربه سر شده و تأمین میگردد.