توجیه اقتصادی مکمل بن زا چیکن

آیا با وجود تمام مزایا و تاثیرات مثبت مکمل بن زا چیکن، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

با مصرف مکمل بن زا چیکن وزن هر قطعه مرغ زنده در پایان دوره پرورش از 50 تا 250 گرم افزایش می یابد. همچنین مصرف این مکمل FCR را از 0.05 تا 0.3 بهبود می بخشد.
شایان ذکر است که با فرض دوره 50 روزه پرورش مرغ گوشتی، صرفاً با افزایش حدود 15 گرمی وزن مرغ زنده در زمان کشتار، هزینه پرداختی بابت خرید بن زا چیکن در یک دوره سربه سر شده و تأمین میگردد.