توجیه اقتصادی مکمل بن زا چیکو

آیا با وجود تمام مزایا و تاثیرات مثبت مکمل بن زا چیکو، خرید آن برای من توجیه اقتصادی دارد؟

1- افزایش سرعت رشد
2- کاهش ابتلاء به بیماری ها و تلفات
3- افزایش پردرآوری، رنگ، زیبایی
4- افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی و روانی
5- بهبود شادابی و نشاط پرنده
6- تقویت صدا